مرمت گچبری‌های برج رسکت ساری

خلاصه ای از پروژه:

برج مقبره‌ی رسکت در منطقه‌ی فریم ساری و در روستایی به همین نام قرار دارد. بدنه‌ی برج آجری است و تزئینات آن که به‌صورت یک نوار در قسمت فوقانی بدنه قراردارد شامل گچبری و آجرکاری می‌باشد. تزئینات آجری این برج بهشیوهی آجر تراش و چینِش متفاوت آجر ایجاد شده است. آرایههای گچی این بنا (که در بخشهایی بر روی تزئینات آجری نیز اجرا شده اند) شامل نقوش هندسی، گیاهی و کتیبه هستند که با رنگهای آبی، قرمز، زرد و مشکی نیز آراسته گردیده اند و با توجه به استفاده از آرایهی گچی در خارج بنا، میتوان آنها را جزء آثار منحصربهفرد قلمداد کرد. آسیبهای عمدهی این تزئینات شامل رشد گلسنگ، تَرَکها و ریزتَرَکها، فرسایش سطحی و شستگی سطح گچبریها، ریختگی و کمبودها، ریختگی رنگها، شکستگی آجرها و وجود گچها و سیمان سفید نامناسب باقیمانده از مرمتهای قبلی میباشند. عملیات مرمتی انجامشده بر روی این تزئینات را بهصورت تیتروار میتوان اینگونه بیان کرد: تمیزکاری تزئینات با زدودن گلسنگها و آلودگیهای سطحی بهشیوهی مکانیکی و شیمیایی، چسباندن قطعات در حال ریختن و شکسته، تزریق چسب در ریزتَرَکها در صورت لزوم، حذف گچ و سیمان مرمتی، تمیزکاری ترکها و حفرههای ایجادشده در پُشت تزئینات گچی، پُرکردن ترکها با تزریق گچ ساختهشده در پریمال بهصورت دوغابی، استحکامبخشی آرایهها با اسپری کردن پریمال هفت درصد، پُرکردن نقاط کمبود زمینهی تزئینات با گچ و پریمال جهت استحکام بیشتر آرایهها (و خودداری از بازسازی کامل) و همسانسازی رنگی بخشهای مرمتی.

 

جزئیات پروژه:

پروژه‌ی اجرایی، تابستان ۱۳۸8

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران

ناظر: مهندس سلیمانی

R

پابندی به اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای

R

استفاده از دانش افراد متخصص و با تجربه

R

به‌کارگیری شیوه‌های نوین علمی و تخصصی