Z

مرمت آثار تاریخی

مطالعه، ارائه‌ی طرح و اجرای تمامی موارد مربوط به حفاظت و مرمت آثار تاریخی شامل بررسی‌های فنی و باستان‌سنجی، آسیب‌شناسی آثار، مستندنگاری حرفه‌ای و انجام پروژه‌های مرمتی

Z

تجهیز آزمایشگاه

طراحی و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی حفاظت و مرمت آثار تاریخی بر اساس زمینه‌ی کاربردی آزمایشگاه
                              

Z

انجام امور مربوط نمایش به آثار تاریخی

طراحی و اجرای فضاهای موزه‌ای، طراحی و ساخت ویترین جهت نمایش آثار در موزه و طراحی و اجرای امور مربوط به سایت‌موزه‌ها
               

Z

تهیه‌ی مواد و تجهیزات فنی/تخصصی

تهیه‌ی مواد (چسب، استحکام بخش و …) و تجهیزات مرمتی و آزمایشگاهی مورد حیطهی حفاظت و مرمت آثار تاریخی
   

Z

انجام امور مربوط به معرفی آثار تاریخی

مطالعه‌ی تطبیقی، تهیه‌ی کاتالوگ و ایجاد بانک اطلاعاتی اشیاء و آثار تاریخی‌ و موزه‌ای    
                                                                     

Z

خدمات آنالیزی

انجام و تفسیر آنالیزهای دستگاهی مربوط به آثار تاریخی‌ و موزه‌ای